Zázraky, ktoré zvádzajú celý svet.

19.08.2019

V Biblii sa dočítame o existencii mnohých zázrakov a zjavení, ktoré neboli od Boha. To znamená, že vieru nemôžeme založiť iba na existencii zázrakov, pocitov a povrchného poznania Biblie, ale na poctivom skúmaní pravdy v určitom časovom úseku, keď sme konfrontovaný zjavením či zázrakom vlastným alebo sme svedkami údajne Božieho zjavenia či zázraku.

Mt 16:1-4 Tu prišli k nemu farizeji a saduceji a pokúšali ho. Žiadali ho, aby im ukázal znamenie z neba. Ale on im povedal: "Keď sa zvečerí, hovorievate: »Bude pekne, lebo sa červenie nebo ;«a ráno: »Nebo je zachmúrené a červené, dnes bude búrka. « Vzhľad oblohy viete posúdiť, a znamenia časov neviete! Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo." Nechal ich tam a odišiel.

Inými slovami, Pán Ježiš nebol ochotný znameniami nič dokazovať, ale odkázal na znamenie Jonášovo, tzn. odkázal na Písmo prorockej knihy Jonáš. Pán Ježiš urobil mnoho zázrakov, ale evanjelium nestaval výlučne na zázrakoch ale predovšetkým na Písme, ktoré mali Židia k dispozícii, čiže na proroctvách a historických záznamoch kníh, ktoré nájdeme dnes v Biblii.

Mk 13:22-23 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Vy sa však majte na pozore!  Všetko som vám povedal vopred.

Inými slovami nie je možné k evanjeliám pridávať niečo na základe znamení a zázrakov. Všetko som vám už povedal, hovorí Pán Ježiš. Takže všetko čo potrebujeme vedieť je v Biblii, pretože Boh nám už viac nepovie. Preto, ak niekto prichádza s niečím novým a to nové je v rozpore s tým, čo je v Biblii, tak je to istotne falošný prorok.

1Kor 1:22-24 Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť.

Inými slovami, ak znamenia a múdrosť neukazujú výlučne na ukrižovaného Krista, ale ukazujú viac ako na Krista na iný cieľ, ako napr. na dôležitosť cirkvi, či náboženských úkonov, alebo na dôležitosť vzťahov, alebo na dôležitosť vízií ako zmeniť svet, ako zabezpečiť zlepšenie životného prostredia alebo ako zaistiť svetový mier alebo jednotu kresťanov, alebo na pápeža či Pannu Máriu, tak nejde o ohlasovanie ukrižovaného Krista. 

V Biblii sa dočítame o existencii mnohých zázrakov a zjavení, ktoré neboli od Boha. To znamená, že vieru nemôžeme založiť iba na existencii zázrakov, pocitov a povrchného poznania Biblie, ale na poctivom skúmaní pravdy v určitom časovom úseku, keď sme konfrontovaný zjavením či zázrakom, vlastným alebo sme svedkami údajne Božieho zjavenia či zázraku.

2Sol 2:7-12 Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí; ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadŕža. Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.

Neprávosť, môžeme definovať ako falošnú pravdu a tajomstvo, že niekto v pozadí niečo utajuje a pritom veľmi dobre vie, že predkladá niečo, čo nie je založené na pravde. Ako oklamať ľudí a vypôsobiť to, aby dobrovoľne prijali falošnú pravdu? A nielen prijali, ale dokonca sa za falošnú pravdu aj úprimne zasadili? Ako inak, ako systematickým zavádzaním falošného učenia podporeného tradíciou, zjaveniami a zázrakmi.

Zjavenia Panny Márie za posledných 150 rokov zvádzajú celý svet. Panna Mária o sebe v týchto posolstvách prehlasuje, že trpí za hriechy a za náboženskú vlažnosť ľudí. Prehlasuje, že ona je matkou a veriaci ľudia sú je deťmi. Nabáda ľudí k poslušnosti voči kňazom katolíckej cirkvi. Už len tieto tri veci sú v príkrom rozpore s pravdou evanjelia, avšak na internete sa v posolstvách údajnej Panny Márie dočítate množstvo posolstiev, ktorými sa Panna Mária stavia na úroveň Boha. Mária v podstate hovorí, že kto ju nebude akceptovať, tak bude žiť v blude a nakoniec zahynie bez odpustenia svojich hriechov. Presne to isté učí aj katolícka cirkev.

Rétorika Máriinych posolstiev úplne popiera charakter darovanej Božej milosti, pretože udelenie Božej milosti podmieňuje vernosťou k mariánskemu kultu a ku katolíckej cirkvi. Týmto zvýrazňovaním dôležitosti svojej osoby v cirkvi však zjavuje o čo jej resp. jemu v skutočnosti ide. Je to starý trik diabla, tváriť sa ako svetlo a hovoriť o Bohu. Diabol nepopiera vieru v Boha, ani sa nesnaží ľudí odviesť od posolstva evanjelia, ktorým je spasenie. Diabol popiera Božiu milosť a podmieňuje jej prijatie udržiavaním ľudí v náboženstve, ktoré v konečnom dôsledku popiera Božiu milosť ako dar a pre získanie spasenia a odpustenia hriechov kladie množstvo podmienok, prekážok až končiac v očistci sa spasenie stáva akýmsi nedosiahnuteľným cieľom pre oklamaných veriacich. Z oklamaných veriacich sa nakoniec stávajú vlažní a liberálni kresťania, pre ktorých je Božia milosť ľahostajná. Ľahostajnosť sa dá definovať ako vlastnosť, ktorá bráni prijať lásku k pravde.

Nejde však len o zjavenia Panny Márie, ide aj o rôzne duchovné prejavy, ktoré sa dejú v protestantských cirkvách, ktoré sľubujú človeku duchovnú moc, zdravie a prosperitu. Na scénu prišli mnohí učitelia evanjelia prosperity a úspechu, ktorí predávajú pravdu evanjelia za duchovné sľuby a materiálnu prosperitu. Všade na svete za posledných dve tisíc rokov kresťania postavili množstvo chrámov a náboženských stavieb, získali množstvo nehnuteľného majetku, zlata a striebra a to všetko mnohokrát za cenu ľudských životov. Hromadenie cirkevného bohatstva je v úplnom rozpore s pravdou evanjelia. Posolstvá Panny Márie sa týmto témam úplne vyhýbajú. Nenájdete v nich žiadnu kritiku na krvou získané bohatstvo cirkvi. 

Posolstvá Panny Márie a posolstvá učiteľov evanjelia prosperity majú určité styčné body. Najdôležitejším styčným bodom týchto posolstiev je výzva k poslušnosti voči cirkevným autoritám. Táto poslušnosť je veľmi dôležitá, lebo zbavuje človeka vlastného názoru a osobnej zodpovednosti za hľadanie pravdy, za prijatie lásky k pravde. Kritika k populárnym evanjelistom, kazateľom, pastorom či kňazom vrátane pápeža alebo dokonca k populárnym gospelovým spevákom sa pokladá za prejav neposlušnosti voči ich autorite, pokladá sa za prejav nelásky, nejednoty príp. nesolidarity s cirkvou, ktorú daná cirkevná autorita zastupuje.

Tieto cirkevné autority hlásajú evanjelium, ktoré nie je výlučne založené na Svätom Písme, ale sa opierajú o falošné duchovné entity, zázraky a zjavenia, ktoré nie sú od Boha. Tieto cirkevné autority následne do cirkvi zavádzajú pojmy a učenia o božom kráľovstve, o autorite kráľovských detí, zavádzajú nové dogmy a učenia, ktoré idú nad rámec uzavretého kánonu zjaveného Písma.

Za každým falošným evanjeliom treba hľadať prospech konkrétnych ľudí, ktorí usilujú o politický alebo náboženský vplyv u ľudí, usilujú získať si nadšených poslucháčov, z ktorých majú následne širokú základňu podporovateľov a materiálny prospech. Predaj náboženskej literatúry, hudby na CD nosičoch a lacnej náboženskej bižutérie na konferenciách, náboženských festivaloch a mariánskych púťach ďaleko prevyšuje predaj Biblií.