Pečať Svätého Ducha.

26.09.2018

V elektronickej komunikácii používame často rôzne heslá na prihlásenie sa a elektronický podpis. V písomnej komunikácii sa snažíme zasielať dôležité dokumenty doporučene poštou alebo kuriérom. Dokument autorizujeme svojím podpisom a prípadne pečiatkou. Mnohé dokumenty dôležitého medzinárodného významu sú navyše autorizované pečaťou. Pečať na obálke alebo na rube listu dáva príjemcovi istotu, že dokument je originál a odosielateľ je prasne ten, kto pečať použil. Zabezpečovacie prvky komunikácie sú dôležité pre zaistenie dôveryhodnosti komunikácie, ktorú môžu ohroziť falošné dokumenty od falošných autorov.

V Biblii nájdeme dokumenty, ktorých pravosť skúmajú archeológovia, historici a teológovia. Výskum mnohých priviedol k presvedčeniu, že biblické texty nie sú dôveryhodné a uvádzajú množstvo vedeckých a logických argumentov pre spochybnenie biblických textov. Biblia je pre nich iba knihou mýtov a legiend. Biblické texty sú iba dielom človeka obmedzeného poznaním v danom historickom čase svojho života. Biblické texty sú podľa teológov od mnohých neznámych autorov a časom boli dopĺňané ďalšími ľuďmi, ktorí tieto texty prepisovali a vykladali podľa svojej predstavivosti. Biblia opisuje historické udalosti, ktoré sú doplnené ľudskou fantáziou a predstavivosťou resp. schopnosťou vyjadriť sa v danom jazyku.

Na väčšinu biblických textov neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by autorizoval pravosť autora a textu. Napísal evanjelium podľa Matúša skutočne Matúš? Udalosti, ktoré sú v texte danej knihy popísané sú historicky pravdivé alebo ide o vymyslenú udalosť? Tieto otázky si môžeme položiť pri každej biblickej knihe.

Mnohí neveria, že Biblia je slovo od Boha a že Ježiš Kristus je Boh, pretože nevidia prvky autorizácie. Na obálke Biblie nie je pečať a odosielateľ je neznámy. Mnohí Bibliu čítajú bez toho, že by mali k nej dôveru, pretože nemajú informáciu o pravosti odosielateľa.

V Biblii sa dočítate, kto a z akých textov Bibliu prekladal a kto ju vydal. Na základe Biblie vzniklo mnoho cirkví a každá s iným náboženstvom a s iným výkladom Biblie a s inou mierou akceptácie textu Biblie. Pre mnohé cirkvi je Biblia iba morálnym vodítkom nie však absolútnou pravdou. Mnohí členovia týchto cirkví nemajú k Biblii pečať a preto sú zmietaní ľudskou náukou a pravda odosielateľa je im skrytá.

V biblických textoch sa však dočítame o neviditeľnej pečati, ktorou je Svätý Duch.

1Kor 9:2 Ak aj pre iných nie som apoštolom, pre vás určite som. Veď vy ste pečaťou môjho apoštolátu v Pánovi.

2Kor 1:22 on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha.

Ef 1:13 V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého,

Mnohým veriacim chýba pečať (potvrdenie Svätého Ducha, ktorí svedčí o pravde) a tak ich diabol udržiava v chaose náboženstva, ktoré ich vedie do pochybností a následne do zahynutia a nie do večného života.

Milý čitateľ, ak máš pochybnosti a pravdivosti textov v Biblii, tak ti chýba neviditeľná pečať. Túto pečať nie je problém získať, ak poprosíš Boha, aby ti dal múdrosť k poznaniu pravdy. Skús Boha poprosiť o túto pečať, požiadaj ho, aby ťa pokrstil Svätým Duchom a uvidíš Bibliu v úplne inom svetle.