Otázka na každý deň.

18.06.2018

Treba si každý deň položiť otázku: "Podľa akej definície života žijem ako kresťan?"

Existuje biblická definícia náboženstva, na základe ktorého väčšina kresťanov spokojne žije svoj náboženský život. 

Definícia telesného náboženského života: Kolosanom 2:20-23

Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa, akoby ste ešte žili vo svete, podriaďujete nariadeniam: "Nechytaj, ani neokús, ani sa nedotýkaj!"? Veď to všetko sa má použiť, a tým zničiť - sú to ľudské príkazy a náuky. Vyzerá to ako múdrosť v predstieranej nábožnosti, poníženosti a prísnosti voči telu; ale nie je to nič čestné, iba na ukájanie tela.

Definícia kresťanského života: Kolosanom 3:1-11

Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba! Pre takéto veci prichádza Boží hnev na odbojných synov. Kedysi ste aj vy boli takí, keď ste v nich žili. Ale teraz odložte aj vy všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich úst. Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus.

Rozdiel medzi kresťanským a náboženským životom spočíva v zdroji, z ktorého čerpáme. 

Pre kresťanský život je zdrojom výlučne Biblia, tzn. Božie slovo, ktoré nepripúšťa žiadnu ľudskú nadstavbu vo forme filozofie a ľudských náboženských náuk.

Pre náboženský život je zdrojom ľudská filozofia, ktorá je Bibliou iba inšpirovaná ale nie smerodatná. Bibliu berie len ako určité vodítko, ktoré treba dopracovať vlastnými náukami, umeleckou tvorbou alebo celým náboženským systémom.