Nepotrebovala Mária, matka Ježišova, Spasiteľa?

13.02.2018

Katechizmus katolíckej cirkvi učí veriacich, že panna Mária nikdy nebola v stave hriešnosti. Dokonca učí, že porodila svoje deti takým spôsobom, že nikdy neprišla o svoje panenstvo.

V Biblii máme písomný dôkaz, že učenie katolíckej cirkvi o nepoškvrnenom počatí a večnom panenstve Márie, matky Ježišovej je učenie, ktoré sa nezakladá na pravde evanjelia. Veriaci si preto musí vybrať komu bude veriť. Buď bude veriť tomu, čo je napísané v Písme alebo bude veriť tomu, čo učí katolícka cirkev. Musí si vybrať, pretože ide o dve protichodné stanoviská vierouky. Musí sa rozhodnúť, ktorá vierouka je pravdivá, pretože dve pravdy neexistujú. Pravda je vždy iba jedna.

Čo učí katechizmus o nepoškvrnenom počatí?

490 Aby Mária mohla byť matkou Spasiteľa, "bola od Boha obdarovaná darmi hodnými takej veľkej úlohy". Anjel Gabriel ju vo chvíli zvestovania pozdravuje ako plnú milosti. (2676, 2853) A skutočne, aby mohla dať slobodný súhlas svojej viery zvestovaniu svojho povolania,(2001) bolo potrebné, aby ju úplne viedla Božia milosť. 
491 Cirkev si v priebehu storočí uvedomila, že Mária, ktorú Boh naplnil milosťou, (411) bola vykúpená už od svojho počatia. Dogma o Nepoškvrnenom počatí, ktorú v roku 1854 vyhlásil pápež Pius IX., vyznáva, že: 
"preblahoslavená Panna Mária bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu." 
492 Tento jas "celkom výnimočnej svätosti", ktorým je Mária "obdarovaná od prvej chvíle svojho počatia", dostáva celý od Krista: je "vzhľadom na zásluhy svojho Syna vykúpená vznešenejším spôsobom". (2011) Otec ju viac ako ktorúkoľvek inú stvorenú osobu "v Kristovi požehnal(1077) všetkým nebeským duchovným požehnaním" (Ef 1,3). On si ju v ňom ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby bola pred jeho tvárou svätá a nepoškvrnená v láske. 
493 Otcovia východnej tradície nazývajú Božiu Matku "Celá svätá" (po grécky Panagia) a oslavujú ju ako "uchránenú od akejkoľvek škvrny hriechu, akoby Duchom Svätým stvárnenú a utvorenú ako nové stvorenie". Z Božej milosti Mária počas celého svojho života zostala čistá od akéhokoľvek osobného hriechu.

Čo učí Biblia, evanjelium, o počatí? Bolo naozaj nepoškvrenené?

V evanjeliách sa dočítame, že Mária sa po pôrode  očisťovala podľa Mojžišovho zákona. Po skončení očisťovania priniesla obeť za hriech nečistoty, ako uvádza Písmo evanjelia. Toto očisťovanie podľa Mojžišovho zákona trvá 40 dní.

Roháčkov preklad Biblie uvádza:

A keď sa naplnilo osem dní, aby bolo obrezané dieťatko, nazvali jeho meno Ježiš, ktorým bolo nazvané od anjela, prv ako sa bolo počalo v živote. A keď sa naplnily dni jej očisťovania podľa zákona Mojžišovho, doniesli ho hore do Jeruzalema, aby ho predstavili JeHoVaHovi, jako je napísané v zákone JeHoVaHovom, že všetko mužského pohlavia, čo otvára život, bude sa volať svätým JeHoVaHovi, a aby dali obeť podľa toho, čo je povedané v zákone JeHoVaHovom: dvoje hrdličiek alebo dve holúbätá. Lk 2:21-24

Katolícky preklad Biblie uvádza:

Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi,ako je napísané v Pánovom zákone: "Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,"a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. Lk 2:21-24

Keď porovnáme uvedené preklady evanjelia podľa Lukáša nájdeme v zdanlivo rovnakom texte obrovský rozdiel. Roháčkov preklad uvádza: "dni jej očisťovania", katolícky preklad uvádza: "dni ich očisťovania".

V katolíckom preklade vidíme snahu o prispôsobenie textu náuke katechizmu o nepoškvrnenom počatí. Množné číslo odvádza pozornosť od Márie, ktorá počala. Roháčkov preklad definuje, že ide o jej očisťovanie, teda o Máriino.

Podľa Písma knihy Levitikus bola Mária nečistá a 40 dní nemohla ísť do chrámu. Logicky teda musíme myslieť na to, že pri obriezke Ježiša, po siedmich dňoch od narodenia, nemohla Mária byť na ôsmy deň v chráme prítomná, pretože bola nečistá.

Pozrime sa ďalej o akú nečistotu ide a aký je dôvod nečistoty. V katolíckom preklade knihy Levitikus sa dočítame:

Potom Pán hovoril Mojžišovi: "Povedz Izraelitom: Ak nejaká žena zľahne a porodí chlapca, je sedem dní nečistá; tak dlho bude nečistá ako v dňoch svojej mesačnej nevoľnosti. Na ôsmy deň sa obreže jeho predkožka a ona ostane ešte tridsaťtri dní (doma) v očisťovaní svojej krvi. Nesmie sa dotknúť ničoho svätého a nesmie prísť do svätyne, kým sa neskončia dni jej očisťovania. Ak porodí dievča, je dva týždne nečistá ako pri svojom očisťovaní a ostane doma šesťdesiatšesť dní v očisťovaní svojej krvi. Keď sa pominú dni jej očisťovania, či je to chlapec alebo dievča, prinesú kňazovi ku vchodu do stánku zjavenia ročného baránka na celostnú žertvu a holúbka alebo hrdličku na obetu za hriech. On to obetuje Pánovi a očistí ju od hriechu, a bude čistá od svojho krvotoku. Toto je predpis o rodičke chlapca alebo dievčaťa. Keby však nemala na baránka, nech vezme dve hrdličky alebo dva holúbky, jedno na celostnú žertvu, druhé na obetu za hriech, kňaz ju zmieri a bude čistá."  Lv 12:1-8

Z textu v knihe Levitikus vidíme, že menštruácia ženy, ktorá trvá zvyčajne sedem dní, Boh pokladá za nečistotu, pretože je následkom dedičného hriechu.

Ako vlastne vznikol dedičný hriech?

Prvá žena zhrešila v rajskej záhrade, tým, že neposlúchla Boha a zjedla ovocie zo stromu poznania umiestneného v strede raja. Následkom tohto hriechu neposlušnosti je Božia kliatba, ktorú nájdeme v knihe Genesis. Boh zvlášť preklial Adama a zvlášť jeho ženu. Následkom dedičného hriechu je, že v pote tváre si Adam musí dorábať svoj chlieb. V rajskej záhrade adam nemusel pracovať a mal všetkého dostatok. Následkom hriechu neposlušnosti si musel svoje potreby zabezpečovať prácou.

Gn 3:16 Žene povedal: "Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť; v bolesti budeš rodiť deti a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou."

Ako vidíme aj žene sa ušla kliatba. Následkom hriechu neposlušnosti sa rozmnožili jej trápenia. Týmto trápením je menštruácia, ťarchavosť a pôrod. Iste každá žena uzná, že tieto ženské veci, sú viac trápením a bolesťou ako slasťou.

Dôsledok dedičného hriechu prežíva každý muž a žena do dnes. Aj Mária, matka Ježišova, prežívala dôsledok dedičného hriechu. Prežívala nepríjemnú menštruáciu, náročnú ťarchavosť a bolestivý pôrod. Tieto ženské trápenia sú v dôsledku dedičného hriechu nečisté voči Bohu, ktorý je svätý. Každá izraelská žena sa musela preto rituálne očisťovať po každej menštruácii a po každom pôrode, tak ako ustanovil Boh v knihe Levitikus. Ak by žena nepriniesla obeť za svoju hriešnu nečistotu nemohla by byť zmierená s Bohom. Táto nečistota je prejav dedičného hriechu a hriech oddeľuje človeka od Boha.

Písmo Sväté v knihách Biblie jasne dosvedčuje že izraelská žena Mária, matka Ježišova:

1. Niesla dôsledky dedičného hriechu, ktorý zdedila po svojich rodičoch. Mária sa narodila s dedičným hriechom neposlušnosti, ako každý novorodenec, od stvorenia sveta.

2. Mária si bola vedomá, že je v dôsledku menštruácie a pôrodu hriešna a musela za svoj hriech priniesť obeť, aby sa od hriechu očistila podľa Božích ustanovení daných Mojžišovi.

3. Mária si uvedomovala, že potrebuje Spasiteľa a nazvala Boha ešte pred pôrodom svojím Spasiteľom.

Lk 1:47 " .....a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,...."

Takže táto Mária sa nenarodila bez dedičného hriechu, jej počatie nebolo nepoškvrnené dedičným hriechom a jej panenstvo nebolo neporušené. Počatie bolo nadprirodzené a jej panenstvo trvalo až do pôrodu, ktorý jej panenstvo ukončil.

Mária, matka Ježišova, bola žena s dedičným hriechom, teda hriešna žena, ktorá sa potrebovala očisťovať prinášaním obetí. Tieto obete však nepriniesli trvalé očistenie, preto sa museli každý mesiac po menštruácii opakovať, ako sa dočítame v knihe Levitikus 15:19-33. Trvalou obeťou za hriech je obeť Ježiša na kríži. Prijatím tejto obete bolo očisťovanie podľa knihy Levitikus zrušené samotným Bohom. Kto príjme obeť Ježiša Krista stane sa trvale očisteným od hriechu pred Bohom. Toto prijatie sa vzťahuje aj na Máriu a Mária vyznala, že potrebuje Spasiteľa a prijala ho, aby bola spasená.

Z nasledovného textu sa dozvieme, že opakujúce sa obete, ktoré prináša kňaz v chráme nikdy nemôžu odstrániť hriechy. Ani tie obete, o ktoré sa snaží katolícky kňaz podľa vierouky katechizmu.

Každý kňaz koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. No tento priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú.Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď povedal: "Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán: svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle; a na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem." A kde sú ony odpustené, tam už niet obety za hriech. Hebr 10:11-18

Mária, matka Ježišova bola dokonale očistená od hriechu až v dôsledku jedinej a trvalej obete Ježiša Krista. Pred touto obeťou bola hriešna a musela sa pravidelne rituálne očisťovať prinášaním obetí do chrámu.

Jediný človek, ktorý sa narodil bez dedičného hriechu bol Ježiš Kristus, pretože bol počatý nadprirodzene z Ducha Svätého a nie z vôle a pričinením muža. Dedičný hriech neposlušnosti bol týmto nadprirodzeným počatím prerušený a preto je obeť Ježiša Krista jedinečná, spásonosná a trvalá.

Učí katechizmus pravdu alebo Biblia Písmo sväté učí pravdu. Keďže dve pravdy (a najmä protichodné) nemôžu existovasť jedna z týchto právd nie pravdou ale klamstvom. Vyber si preto čomu chceš veriť.