Náboženským kultom sa stalo obradníctvo.

29.03.2018

Ekumenické hnutie zasiahlo do každej oblasti kresťanstva. To, čo v minulosti bolo výhradne obradníctvom rímskokatolíckej cirkvi (RKC), preniká dnes aj do protestantských a charizmatických cirkví. Obradníctvo rôzneho druhu sa stáva náboženským kultom, ktorý odvracia pozornosť a dokonca v mnohých prípadoch popiera skutočnú pravdu evanjelia. Bohoslužobné predpisy o jedle, o pôstoch, o spôsobe slávenia veľkonočných sviatkov nemajú nič spoločné s pravdou evanjelia, ale slúžia iba na uspokojenie telesného náboženstva.

Ústredným bodom veľkonočných sviatkov je obeť Pána Ježiša Krista a ustanovenie pamiatky na poslednú Pánovu večeru. V cirkvi sa zaviedli rôzne sviatky a ustanovenia, ktoré nadväzujú na udalosti počas veľkonočných sviatkov v judaizme nazývané PASCHA.

Podľa RKC je eucharistia znovuobetovanie Krista za hriechy. Kňaz stojí za obetným stolom a z oltárnej skrinky tzv. monštrancie s pohanským symbolom slnka podáva veriacim hostiu v tvare slnka. Hostiu premieňa na telo a krv Krista a obetuje ju za hriechy veriacich a dokonca aj za hriechy zosnulých veriacich. Boh sa sprítomňuje v eucharistii na základe želania kňaza a kňaz Boha (lebo Ježiš Kristus je Boh) obetuje na oltári. Veriaci následne prijímajú telo a krv Kristovu, ktorá je sprítomnená v oplátke. Eucharistický zázrak premenenia oplátky na telo a krv nie je symbol, ale skutočnosť, ktorú dokonca potvrdzujú zázraky, keď sa v ústach veriacej mníšky oplátka premenila na krvavé mäso. https://www.boziemilosrdenst...

Internetom sa v kruhoch katolíckej cirkvi šíria rôzne informácie o eucharistických zázrakoch, ktoré utvrdzujú veriacich v katolíckej viere. Otázkou však je. Sú tieto zázraky od Boha? Necháva sa Boh znovu obetovať kňazom? Potrebuje novozákonná cirkev kňaza, oltár, obetný stôl, obetné náčinie a obeť, ako tomu bolo v Starom zákone? 

Do katolíckej cirkvi je prevzatých plno pohanských symbolov a v katolíckej eucharistii pokračuje uctievanie babylonského Boha Slnka (Tamúz = Báal).

Jasné biblické potvrdenie toho, že posledná večera Pánova, na základe ktorej vznikla omša s katolíckou eucharistiou, nie je obeť, je okrem Písma v liste Židom 9:28 ešte v dvoch výpovediach, kde sa zdôrazňuje, že Ježiš Kristus "raz navždy" obetoval svoje telo, a to v liste Židom 10:10 a 7:22. Takže ďalšie Jeho obetovanie je podľa Písma vylúčené.

Pán Ježiš sám povedal, že si máme pripomínať (a nie prinášať obeť v podobe oplátky premenenej na Jeho telo a krv), že sa obetoval za nás. Pán Ježiš dával piť svojim učeníkom víno (Biblia ani neuvádza, či bolo červené) a dával im jesť chlieb. Ježiš prehlásil, že víno je jeho krv a chlieb jeho telo. Nikdy neprehlásil, že premieňa víno na svoju krv a chlieb na svoje telo. Pán Ježiš používal pri zvestovaní evanjelia symboly a podobenstvá, aby jednoducho vyjadril svoje poslanie, čiže poslanie evanjelia. Katolícka eucharistia teda nie je a nemôže byť pamiatkou poslednej Pánovej večere. Pánova večera symbolizuje obeť Ježiš za naše hriechy a je pamiatkou, ktorou si veriaci pripomínajú, že sú im hriechy odpustené. Ak sú hriechy odpustené, niet tam viac potrebná obeta za hriech, sa dočítame v Písme Svätom.

Židom 10:18 A kde sú ony odpustené, tam už niet obety za hriech.

Pán Ježiš je posledný veľkňaz, ktorý je v nebi a prihovára sa za nás veriacich pred nebeským Otcom. Kňažská služba sa dedí na iného až po smrti kňaza. Ak však kňaz žije, tak je kňažská služba neprenositeľná na iného nedá sa zdediť, vysvetľuje Boh prostredníctvom Sv. Písma v liste Židom.

Židom 7:22-25 Ježiš sa stal ručiteľom o toľko lepšej zmluvy. A tamtí sa mnohí stali kňazmi, lebo im smrť bránila zostať, no tento, pretože zostáva naveky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného. Preto môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral.

Ježiš je kňaz, ktorý žije. Preto on je posledný kňaz a v cirkvi nemôže už kňažská služba existovať. Mojím kňazom je Ježiš Kristus. Jemu sa spovedám a Jeho službu si pripomínam požívaním vína a chleba pri pamiatke na poslednú Pánovu večeru s učeníkmi. 
Kňazom cirkvi je žijúci Ježiš Kristus. Nikto z apoštolov a učeníkov Ježiša Krista nevykonával eucharistiu a nenazýval sa kňazom. V katolíckej cirkvi urobili z pamiatky večere Pánovej okultnú činnosť prislúchajúcu jedine vysvätením kňazom. Kňazi RKC sa pokladajú za pokračovateľov kňažskej služby na základe slov Ježiša Krista neoprávnene, pretože Pán Ježiš adresuje svoje slová výhradne svojím 12 učeníkom, pričom jeden z nich bol Judáš. Títo učeníci sa nepostavili do úlohy, kňazov a na nikoho nedelegovali kňažskú službu Ježiša Krista. Pavol apoštol ani nebol jeden z dvanástich učeníkov a ani z Timotea neurobil kňaza. Naopak. Ap. Pavol nás učí, že sme si všetci pred Bohom rovní a že všetci máme priamy prístup k Bohu skrze Ježiša Krista. Jediný legitímny kňaz, ktorý sprostredkuje ľuďom odpustenie hriechov a prístup k trónu milosti nebeského Otca je Ježiš Kristus, pretože ON ŽIJE. Každý iný kňaz na Zemi nie je legitímnym zástupcom Boha a nie je pokračovateľom kňažskej služby, ktorú vykonáva Ježiš v nebesiach, hovorí Písmo Sväté, nie ja.

Židom 7:26-28 Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza: svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého. Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabosti, ale slovo prísahy, ktoré odznelo po zákone, ustanovuje Syna, dokonalého naveky.

Omša, eucharistia, sviatosť kňažstva - kňažská služba, sviatosť oltárna, monštrancia to všetko je v rozpore s evanjeliom Ježiša Krista a v rozpore s praxou uctievania nebeského Otca v Duchu a v pravde. Ak v rozpore s pravdou, tak je to podvod, je to babylonské pohanstvo podvodne zabalené falošným evanjeliom, ktoré nie je od Boha. A niet sa čo čudovať. Veď žijeme v posledných časoch.

Mk 13:22 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.

2Kor 11:13-15 Sú to falošní apoštoli (kňazi s kňažskou službou) , klamní pracovníci, ktorí sa tvária, akoby boli Kristovými apoštolmi. A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla. Nie je teda divné, keď sa aj jeho služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti. Ale ich koniec bude taký, aké sú ich skutky.

1Tim 4:1-3 Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu.

Do pozície kňaza, pastora, učiteľa sa dnes stavajú ľudia, ktorých nepovolal Boh, ale si ich určil človek. Človek si určil podmienky a pravidlá kňažskej alebo inej služby v cirkvi. Pravidlom je kňažská prísaha, vysvätenie alebo vonkajšie dodržiavanie cirkevného poriadku. Pravidlom pre ustanovenie človeka do vedenia cirkvi je spravidla demokratická voľba alebo náboženská príslušnosť či falošná charizma.

2Tim 4:3-4 Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši.Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.

Tento čas už nastal. Vo vedení cirkvi (nielen katolíckej) sú dnes ľudia, ktorých tam neustanovil Boh, ale si ich vybrali ľudia. Na to, aby si ľudia vybrali svojho učiteľa, kňaza či pastora, dnes stačí byť empatický, dobre vyzerajúci, a hlavne stačí hovoriť ľuďom o Bohu to, čo chcú počuť a robiť ľuďom to, čo im vyhovuje a čo uspokojuje ich náboženstvo.