Náboženská ohrada.

13.01.2018

V čase apoštolov bola už Laodicea miesto nesmierneho bohatstva, obchodu, mesto vedy a literatúry. Pyšnila sa so svojou medicínskou školou, vyrábali sa tu liečivá, tzv. očná maska / prášok, známy ako frygilský zásyp. Laodicea bola tiež významným producentom kvalitnej lesklej čiernej vlny, z ktorej sa vyrábali odevy (ľudia v Laodicei chodili v čiernej farbe). Toto všetko sa tiež vyvážalo a tak sa stala Laodicea významným obchodným centrom. Obyvatelia Laodicei boli pyšní na svoje bohatstvo, čo taktiež dokladuje udalosť z roku 61 po Kr., keď bolo mesto prakticky zničené zemetrasením. Cisár Nero im ponúkol finančnú pomoc na obnovu mesta. Ale oni odmietli s tým, že majú dosť svojich prostriedkov, a že zvládnu obnovu mesta bez zahraničnej pomoci. Ako na tom bola laodicejská cirkev nám približujú slová apoštola Pavla v liste Kološanom v druhej kapitole. Pavol tu popisuje obavy, ktoré má o veriacich v laodicejskej cirkvi.
Kol 2:4 Ale to hovorím, aby vás nikto neoklamal falošnými dôvodmi, pravde podobnou rečou.
Kol 2:8 Hľaďte, aby vás nikto nezajal v lúpež filozofiou (* Svetskou múdrosťou) a prázdnym zvodom učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista;
Kol 2:16 Tedy nech vás nikto nesúdi pre pokrm alebo nápoj alebo pre nejaký sviatok alebo novmesiac alebo pre soboty,
Kol 2:18 Nech vás nikto nepripraví o víťazné chcúc to docieliť samozvolenou pokorou a náboženstvom anjelov dávajúc sa do toho, čoho nevidel, súc darmo nadúvaný mysľou svojho tela
Kol 2:20 A tak jestli ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo si potom ešte, jako keby ste žili v svete, dáte predpisovať zákony.

Takže v cirkvi sa vyskytovalo učenie, ktoré sa veľmi podobalo pravde. Základom tohto učenia bola svetská múdrosť - filozofia, ktorá pochádza z ľudí a dokonca zo živlov tohto sveta, čiže z podania démonov. V tejto cirkvi sa vyskytovalo množstvo povinných sviatkov a predpisov o pokrmoch, pôstoch atď., ktoré ak veriaci nedodržiavali, tak porušovali cirkevnú disciplínu. Cirkevnú disciplínu laodicejskej cirkvi nazýva Pavol svojvoľnou pokorou a náboženstvom anjelov (čiže padlých anjelov - démonov), ktoré prináša pýchu do mysle veriacich.
Kresťania laodicejskej cirkvi boli pyšní na svoju cirkev a na svoje náboženské zákony, pod ktoré sa dobrovoľne poddali a v samoľúbosti ich dodržiavali. Tieto formy náboženstva ich zotročovali, takže žili v náboženskom stereotype. Laodicejská cirkev pôsobila navonok kresťansky a mala iste honosné bohoslužby, zaujímavý náboženský program a je možné, že aj mnoho cirkevného majetku. Táto cirkev žila vo svojej náboženskej ohrade, ktorú si vytvorila svojím náboženským učením a bohatstvom.
Apoštol Pavol označil celé ich náboženstvo ako falošné učenie motivované falošnými dôvodmi, ktoré pokladal za prázdny zvod, ktorý drží ľudí v zajatí ohrady náboženstva. 
Kresťania aj dnes žijú vo svojich náboženských ohradách, bez vzťahu s Kristom. Myslia si, že sú bohatí, že nič viac ako svoje náboženstvo nepotrebujú. Pán Ježiš však pokladá ich náboženské skutky a náboženské programy za vlažné a ich duchovný stav, na ktorý sú pyšní, za úbohý. Preto Pán Ježiš jednotlivých veriacich vyzýva:
Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty, a kollýrium pomazať svoje oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovsky trescem. Rozhorli sa tedy a učiň pokánie. Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Zjv 3:18-20
Všimnite si, že Pán Ježiš sa nesnaží zmeniť laodicejskú cirkev. On sa snaží zmeniť teba, ktorý v tejto cirkvi žiješ. Pán Ježiš chce, aby si nečerpal z náboženskej filozofie, aby si nebol pyšný na svoju cirkev, aby si nežil zatvorený vnútri náboženskej ohrady, aby si si nezakladal na skutkoch, ktoré v rámci svojej cirkvi robíš. Pán Ježiš hovorí, že zbytočne sa postíš, že zbytočne dodržiavaš náboženské sviatky, predpisy a programy, na ktorých sa bohato zúčastňuješ, ak nemáš s ním vzťah. Pán Ježiš ťa pokladá za úbohého, biedneho, chudobného, vlažného, slepého a nahého napriek tomu, že si pohodlne a krásne žiješ uprostred cirkvi. Cirkev bez vzťahu s Bohom je len ohrada, ktorá ťa oddeľuje od Boha. Cirkev, ktorá ťa vychovala v náboženstve stereotypov náboženských programov, ktoré sa pravidelne opakujú, urobila z teba pasívneho kresťana, ktorého medzi ostatnými neveriacimi ľuďmi zo sveta vôbec nevidno. Náboženské programy a tradície, ktoré ťa sprevádzajú celý život, spôsobili, že nie si svetlom a soľou pre ľudí zo sveta. Stal si sa obeťou náboženstva. ktoré nie je pre neveriacich ľudí vôbec príťažlivé.
Všimni si, že evanjelium poznačené pravdepodobným učením, do cirkvi nepriťahuje nových ľudí a neprináša im vieru v spasenie. Evanjelium, ktoré je založené na ľudských pocitoch, na predpísaných sviatkoch, na cirkevnej disciplíne a na samoľúbom humanizme tvorí ohradu, v ktorej nevedomky žiješ, tak ako žili kresťania laodicejskej cirkvi. V takejto cirkvi je ti dobre, lebo si sa do nej narodil, lebo si si na ňu odmalička zvykol a dáva ti humánny a sociálny rozmer tvojho života. Ani si nezbadal, ako si sa oddelil od skutočnej pravdy, ako žiješ bez vzťahu s Ježišom, ako si zabudol na ostatných ľudí, ktorí nie sú členmi tvojej cirkvi. Nechal si sa zviesť do takej miery, že svoj náboženský život v tejto cirkvi pokladáš za jediný správny a čokoľvek naruší tvoj náboženský pokoj a čokoľvek sa dotkne tvojej náboženskej hrdosti, pokladáš za útok, pretože ťa to vyvedie z náboženskej rovnováhy, ktorú si od malička, alebo za roky členstva, nadobudol. Pán Ježiš však nechce tvoje náboženstvo, odmieta tvoje skutky, tvoje pôsty, tvoje sviatky a tradície. Pán Ježiš chce tvoje srdce. On chce, aby si počul Jeho hlas a nie hlas pravdepodobného učenia kňazov, kazateľov, pastorov, alebo učiteľov v cirkvi. On chce, aby si vyšiel z ohrady náboženstva tej, ktorej cirkvi a otvoril mu dvere. Pokiaľ si dobrovoľne zatvorený v ohrade nedokážeš mu dvere otvoriť, pretože nevidíš ďalej za ohradu. Si zaslepený svojím náboženstvom v ohrade. Preto si otvor Bibliu a pozri sa na evanjelium bez náboženských predsudkov.  Možno nájdeš východ z ohrady náboženstva cirkvi.