Miluje cirkev svet alebo svet miluje cirkev?

16.03.2018

Boh Otec, Syn a Duch Svätý (ďalej iba "Boh"), ktorý stvoril nebo i Zem, sa neskrýva pred ľudstvom. Boh nám stvoril tento svet a vymedzil nám hranice životného priestoru. Svet, vesmír so svojimi zákonitosťami a hviezdy nie je dielom náhody, ako nás učili a do dnes učia. Dejiny a vývoj sveta a života na Zemi nemajú milióny rokov. Boh stvoril život na Zemi len pred 6 tisíc rokmi. Boh vytvoril špecifický národ z Abraháma a jeho syna Izáka. Národ, ktorý začal svoju existenciu na kúsku územia, ktorý poznáme pod dnešným názvom ako štát Izrael. Tento národ sa rozmnožil v starobylom Egypte a následne sa vrátil na územie dnešného Izraela. Národ, ktorý v dejinách nezničila žiadna svetovláda, žiadna choroba ani katastrofa, akou bol holocaust. Tento národ nie je iný ako ostatné národy. Ich národná hrdosť a národné náboženstvo - judaizmus sa zakladá na reálnych dejinách, ktoré kreoval Boh. Dejiny Izraela sú v podstate dejinami sveta, pretože starozákonné knihy Mojžišove uvádzajú stvorenie a vývoj stvorenia pred a po potope. Biblická archeológia potvrdzuje, že tieto dejiny sú pravdivé a zároveň vyvracia náhradné ateistické dejiny vzniku a vývoja ľudstva na Zemi.

Príchod Boha na Zem, v podobe človeka menom Ježiš, je ďalším neodškriepiteľným dôkazom Božej prítomnosti v našich dejinách. Ježiš, ktorého svet nenávidí a popiera, je centrálnym bodom našich dejín. Dejiny pred Ježišom vyvrcholili v Jeho zmŕtvychvstaní. Boh ukončil a dokonal plán spásy v osobe Ježiša Krista z galilejského Nazareta. Boh si vyvolil pre svoje zásahy do dejín ľudstva izraelský národ. Ježiš sa narodil židovskej matke, takže podľa tela je súčasť židovského národa. Nenávisť a pohŕdanie židmi, je nenávisť a pohŕdanie Bohom, napriek tomu, že židia sú rovnako ako ostatné národy nacionálne hrdí, rovnako hriešni a rovnako milujúci peniaze, slávu a moc. Aj v Ježišovej dobe pohŕdali samaritánmi, nenávideli Rimanov a Rímsku ríšu a túžili po opätovnom nastolení kráľovstva zo Šalamúnových čias.

Jeruzalem od čias Abraháma až po dnes je stredobodom Božej prítomnosti v dejinách. Do Jeruzalema chodili občania rímskej ríše za čias Ježiša a do dnes chodia ľudia z celého sveta, aby na vlastné oči videli znaky Božej prítomnosti. Tak ako vyvrcholili dejiny sveta ukrižovaním a nanebovzatím Ježiša v Jeruzaleme, tak vyvrcholia naše súčasné dejiny opätovným príchodom Ježiša v Jeruzaleme. Jeruzalem je centrom dejín sveta minulých, súčasných a budúcich . Diabol to veľmi dobre vie a snaží sa prostredníctvom sveta, v ktorom diabol kraľuje, opäť a opäť zničiť mesto Jeruzalem a vymazať Izrael z mapy sveta. Z Písma vieme, že diabol nemôže byť úspešný. Príchodu Ježiša Krista sa nedá zabrániť, nedá sa oddialiť ale ani urýchliť. Zastihne nás veriacich v Boha Izraela Jeho príchod nepripravených? Pán Ježiš predpovedá, že áno. Nielen svet ale ani cirkev nebude pripravená na Jeho príchod. Cirkev sa sústredí viac na rast svojho materiálneho bohatstva, viac na umelecké diela v chrámoch, viac rieši enviromentálne, náboženské problémy ľudstva ako na pripravenosť na Jeho príchod. Cirkev sa snaží zachrániť svet ľudským spôsobom, ľudskou náukou a filozofiou. Jediná záchrana je fundamentálna viera v Boha, v Božie slovo, ktoré nám Boh dáva v písomnej forme. Vo viere, ktorá vedie k pokániu a k radostnému očakávaniu Jeho príchodu. Pán Ježiš pokladá svojich nasledovníkov za ľudí, ktorí nie sú z tohto sveta. Preto nás vyzýva, aby sme sa nestarali o svetské globálne problémy a nehľadali riešenie na zemi. Vyzýva nás, aby sme sa starali o naše poklady v nebi, aby sme hľadali riešenie v nebi, aby sme sa pripravovali na večný život s Ním a boli plní očakávania Jeho príchodu.
V akom príkrom rozpore s Jeho slovami žijeme mi a celá cirkev:

Mt 6:25 Preto vám hovorím: Nestarajte sa o svoj život, že čo budete jesť alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako pokrm a telo ako odev?

Mt 6:26 Pozrite na nebeské vtáctvo, že nesejú ani nežnú ani neshromažďujú do stodôl, a váš nebeský Otec ich živí! A či ich vy o veľa neprevyšujete?

Mt 6:27 A kto z vás starajúc sa môže pridať k veľkosti svojej postavy jeden lakeť?

Mt 6:28 A o odev prečože sa staráte? Povážte poľné ľalie, ako rastú: nepracujú ani nepradú;

Mt 6:29 a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak odiaty jako jedna z nich.

Mt 6:30 Ak tedy poľnú trávu, ktorá je dnes a zajtra môže byť hodená do pece, Bôh tak odieva, či azda vás nie o veľa viacej? Ľudia malej viery!

Mt 6:31 Nestarajte sa tedy a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa zaodejeme?

Mt 6:32 Lebo to všetko hľadajú pohania, a veď váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete.

Mt 6:33 Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a to všetko vám bude pridané.

Mt 6:34 Teda nestarajte sa o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci. Dosť má deň na svojom trápení.

Cirkev nestaraj sa do vecí tohto sveta, nestaraj sa do politiky, nezhromažďuj cirkevné majetky, ale ich rozdaj a budeš mať poklad v nebi. Veď aký je rozdiel medzi s.r.o. alebo a.s. a cirkvou, ktorá podniká so svojím majetkom pre dosiahnutie prosperity a materiálneho bohatstva? Aký je rozdiel medzi svetským politikom a biskupom, ak sa ľudskými prostriedkami (korupciou, manipuláciou, demokratickou voľbou) snažia získať vplyv nad svetom?

Ak má cirkev popularitu v očiach tohto sveta, tak ju nemá v nebi a podobá sa poľnej tráve. Svet miluje to, čo je jeho a nenávidí to, čo nie je zo sveta. Nenávidí svet dnešnú cirkev (či už protestanstkú alebo katolícku)? Nie svet ju miluje, pretože cirkev si buduje svoje kráľovstvo a rozširuje svoj (nie duchovný ale materiálny) vplyv na Zemi. Cirkev hlásiaca sa k Ježišovi, nemôže legitímne tolerovať homosexualitu prehlasovať islám, budhizmus a iné rôzne náboženstvá za alternatívnu cestu k Bohu. Cirkev, ktorá vyznáva Ježiša, nemôže svoju existenciu podopierať materiálnym a politickým vplyvom vo svete. Cirkev, ktorá vyznáva Ježiša, nemôže robiť s politikmi tohto sveta politické alebo obchodné zmluvy.