Je Tvoja cirkev prázdnou ohradou?

16.01.2018

Mnoho kresťanov zostáva doma a nezúčastňuje sa na živote cirkvi. Odmietajú patriť do cirkvi a nechcú v cirkvi slúžiť Bohu. Neuvedomujú si pri tom, že kto odmieta cirkev odmieta aj hlavu cirkvi - Ježiša Krista. Kto je vo svojom srdci proti cirkvi, je proti Bohu. Kto si myslí, že pre duchovný rast a dosiahnutie pripravenosti na príchod Ježiša Krista mu stačí zotrvávať doma veľmi sa mýli.

Čo je a čo nie je cirkev?

Cirkev je spoločenstvo znovuzrodených ľudí. Znovuzrodení ľudia uverili v Božieho Syna, vyznali svoje hriechy, prijali odpustenie hriechov, nadobudli istotu spasenia, absolvovali vodný krst, ktorým verejne vyznali svoju vieru, prijali krst Duchom Svätým, zúčastňujú sa na pamiatke Pánovej večere a podriaďujú sa jeden druhému v láske a poslušnosti voči Bohu. Cirkev je telo Kristovo, organizmus, a chrám Ducha Svätého zložený nie z tehál a kameňov, ale z ľudí. Cirkev je ako koráb Noeho a slúži na záchranu ľudí pred nadchádzajúcim Božím súdom a trestom. Cirkev je iba kresťanský záujmový krúžok alebo klub, ak nedáva priestor Svätému Duchu. Cirkev nie je skupina ľudí, ktorých členstvo vzniklo len a prevažne na základe vodného krstu nemluvniat, detí. Cirkev nie je spoločenstvo kresťanov, ktoré nemá ustanovené úrady služobníkov. Cirkev nie je demokratické spoločenstvo, kde sa o všetkom hlasuje, kde je tolerancia k hriechu, kde je láska bez pravdy. Cirkev, ktorá potrebuje kňazov, oltáre a budovy, ktoré pokladá za chrámy Božie, nie je cirkev Ježiša Krista.

Cirkev je globálna a lokálna.

Cirkev je z globálneho hľadiska nevesta Kristova, ktorá sa skladá zo znovuzrodených ľudí. Cirkev očakáva na príchod ženícha Ježiša Krista a túži po ženíchovej prítomnosti, túži zúčastniť sa na svadbe so svojím ženíchom. Na svadbu sa však dostane iba 50 % znovuzrodených kresťanov. Ostatní znovuzrodení kresťania sa kvôli svojím postojom k cirkvi stali nepripravenými k účasti na svadbe. Ľudia, ktorí sa pokladajú za kresťanov na základe svojich skutkov a svojho náboženstva, ale nezomreli tomuto svetu = nenarodili sa znovu, sa na svadbu nedostanú vôbec. Boli pozvaní, ale kvôli odmietnutiu milosti sa stali nehodnými. Súčasťou nevesty Kristovej nie sú ľudia, ktorí nie sú znovuzrodení a nie sú ľudia, ktorí pohrdli cirkvou a nie sú súčasťou miestnej cirkvi.

Cirkev z lokálneho hľadiska je miestna cirkev, kde sa hlása evanjelium, kde sú stanovené úrady a kde sa prejavuje slobodne Svätý Duch. Samozrejme miestna cirkev je spoločenstvo znovuzrodených ľudí. Boh ustanovil do cirkvi úrady: apoštol, prorok, učiteľ, evanjelista, pastier, ale aj biskup, diakon a starších. Tieto úrady Boh ustanovil na to, aby slúžili na budovanie cirkvi. Neustanovil ich na to, aby vládli, aby si budovali kariéru v cirkvi, aby milovali peniaze.

Miestna cirkev nie je dokonalá, ale ženie sa k dokonalosti. Miestnu cirkev buduje Boh, cez ľudí, ktorých Boh ustanovil za apoštolov a prorokov. Miestna cirkev nemôže duchovne rásť iba na základe pastiera a starších. Nemôže duchovne rásť bez apoštolov, prorokov a učiteľov plných Svätého Ducha. V cirkvi sa vyskytujú aj falošní apoštoli, učitelia a proroci, s tým treba rátať a preto ich treba usilovne konfrontovať s Božím slovom.

Duchovný rast je možný iba v cirkvi. Duchovné dary je možné zažiť iba v cirkvi. Byť súčasťou nevesty Kristovej bez účasti na duchovnom živote miestnej cirkvi je nemožné. Doma majú kresťania Božie slovo, internet, ale nemajú tam učiteľov, prorokov, apoštolov a pod. Doma nemajú možnosť slúžiť v pokore a v láske druhým. Doma nemôžu prijímať plnosť Ducha Svätého a tak byť pripravený na príchod Ježiša Krista.

Cirkev je miesto, kde Boh požehnal duchovnú plodnosť k znovuzrodeniu ďalších ľudí. Tam kde cirkev roky nerastie, pretože chýba duchovná plodnosť, tam dochádza k uhášaniu a vypudeniu Svätého Ducha.

Mnohí žijú vo vzbure voči cirkvi a v stave neodpustenia cirkvi, kvôli niektorým ľuďom. Samospravodlivosťou, hnevom a neochotou odpúšťať a trpezlivo očakávať na Božiu spravodlivosť sa vyčlenili z miestnej cirkvi a žijú vo vzbure voči Bohu, ktorí súdi cirkev, pretože vzali súd do vlastných rúk.

Treba však povedať, že nie každá cirkev je cirkvou Ježiša Krista. Existujú cirkvi, ktoré sú  cirkvou človeka, ktorý je neposlušný voči Božiemu slovu. Cirkev, v ktorej pastora, biskupa a starších zboru neustanovil Boh, ale si ich zvolili ľudia demokratickým spôsobom, je prázdnou ohradou bez prítomnosti Pána Ježiša Krista. Cirkev, ktorú si privlastňuje človek, alebo skupina ľudí, cirkev kde rozhoduje a vládne človek, je taktiež prázdnou ohradou. Každá cirkev, v ktorej nerozhoduje Svätý Duch, v ktorej nie je zjavenie od Boha, ktorá nie je poslušná Božiemu evanjeliu a evanjelium prekrúca, nie je Kristova cirkev a preto túto cirkev treba opustiť.  Ale nie v hneve, ale s modlitbou. Verím, že kto úprimne hľadá pravdu, nebude zotrvávať v klamstve a nebude počúvať falošné evanjelium, ktorým je náboženstvo mnohých kresťanských klubov. 

Niekto tvrdí, že cirkev Pána Ježiša Krista neexistuje. Neverím, že neexistuje. Pretože Boh sľúbil, že cirkev brány pekla nepremôžu.  Peklo sa snaží cirkev zlikvidovať a rozbiť. Snaží sa nám kresťanom cirkev znechutiť. V Novom zákone vidíme cirkev plnú farizejov a saducejov. Vidíme cirkev prenasledovanú, ale aj cirkev, kde bratia bojujú proti sebe, kde sa hádajú o pravdu evanjelia a prekrúcajú listy Pavla ap., do ktorej chodia ľudia, ktorí žijú v hriechu. Cirkev je zmesou ľudí na rôznych stupňoch duchovného poznania. V cirkvi budú až do konca sveta ľudia, ktorí žijú iba náboženstvo bez Ducha Svätého. Ľudia, ktorí neprijímajú pravdu evanjelia a bojujú o prvenstvo ako napr. Diotrefes (3Jn 1:9). Cirkev je miesto zápasu o vieru. Je to duchovný ring voľný, kde stojí na jednej strane Gájus a na druhej Diotrefes. V liste apoštola Júdu jasne vidíme, čo sa deje v ohrade našej miestnej cirkvi. Mnohí tento zápas o vieru nevydržia a odpadnú v hneve, v osobnej frustrácii a odchádzajú zranení domov. Napriek tomu nenájdeme v Božom Slove výzvu na odmietnutie cirkvi, výzvu na neúčasť na živote v cirkvi. Cirkev, ako telo Kristovo, sa nachádza v strede ringu miestnej cirkvi, náboženskej ohrady, nachádza sa na pôde rôznych kresťanských denominácií a skladá sa z ľudí, ktorí otvorili svoje srdce Ježišovi, ktorí počujú hlas svojho Pána. Sú to ľudia ako Gájus a Demetrius, viz 3 list ap. Jána. 

Boh sám miluje takúto cirkev a seba samého dal za ňu. Preto milý čitateľ, chcem ťa vyzvať k tomu, aby si aj ty miloval cirkev a obetoval svoj čas pre cirkev. Choď do miestnej cirkvi a zapoj sa do služby v miestnej cirkvi. Ak treba nechaj sa napomínať, ak treba napomínaj. Byť súčasťou miestnej cirkvi nie je ľahké, pretože cirkev je miesto duchovného zápasu, miesto kde utŕžiš rany, miesto, kde sa ti možno vysmejú, miesto, kde ťa znechutia náboženstvom padlých anjelov a mnohí učitelia pravdepodobnými rečami kresťanskej filozofie. V miestnej cirkvi je veľa ľudí, ktorí sú vlažní, a ktorí nemajú záujem na duchovnom raste, ľudia ktorí podliehajú prázdnemu náboženstvu a nepoznajú pravdu evanjelia, ale majú svoju kresťanskú filozofiu. Takými sa však nedaj odradiť a staraj sa o svoj vlastný duchovný rast prostredníctvom cirkvi. Boh pokorným dáva milosť a tých čo sa ponižujú, svojho času povýši. Verím, že ak Boh uvidí tvoju pokoru a vernosť, tak ťa svojho času povýši a použije ťa na budovanie a na duchovný rast cirkvi.