Európska Konvokácia 2018 v Bratislave.

12.03.2018

Na Slovensku sa v dňoch 23.-25.3.2018 v Bratislave udeje tzv. Európska Konvokácia. Podľa web stránky je Európska Konvokácia zvolanie ľudí do modlitieb a chváľ za duchovný prielom na Slovensku, v Európe a v Izraeli. Nie je to konferencia! Je to výzva mladým ako aj starým spomedzi národov, aby sa zjednotili, zaujali svoje miesto vplyvu a znova zabrali vrchy pre Kráľa Ježiša. 

Témy modlitieb a chvál sú stanovené programom stránke konvokácie: https://konvokacia.sk/wp-content/uploads/2018/03/Program-Legenda.pdf

Témy konvokácie:

Zaberme dedičstvo pre Kráľa, Modlitba, ktorá hýbe vrchmi, Znova zaberme vrchy, Ako získať srdce Európy?, Ako získať národ pre Kráľa?, Vyslanie národov

myslím, že tieto témy nie sú v súlade s pravdou evanjelia. Pán Ježiš poveril učeníkov hlásať evanjelium a získavať učeníkov z národov. Pán Ježiš jasne deklaruje, že svet nenávidí a neprijíma tých, ktorí Ho nasledujú, pretože učeníci Ježišovi prestali byť občanmi tohto sveta z duchovného hľadiska. Pán Ježiš ďalej deklaruje, že tento svet je odsúdený a že pred jeho príchodom mnohí kresťania odpadnú od viery.

Vnímam, že to čo Pán Ježiš deklaruje v evanjeliách sa presne deje. Svet je odsúdený a ponára sa čím ďalej tým viac do humanizmu bez Boha. Kresťania sa stávajú členmi demokratických inštitúcií, v ktorých si odhlasujú a robia programy, ktoré sú v úplnom protiklade so slovami Pána Ježiša. V demokratických cirkvách sa deje vôľa ľudu a nie vôľa Božia.

Kresťania z týchto demokratických cirkví ( ďalej len "títo kresťania") chcú masový duchovný prielom, ktorý sám Pán Ježiš spochybňuje slovami: Lk 18:8 ....... Avšak keď príde Syn človeka, či aj nájde vieru na zemi?

Títo kresťania chcú zabrať národy ako dedičstvo pre Kráľa napriek tomu, že Pán Ježiš posiela získavať a činiť učeníkov. Chcú získať svet pre Ježiša pričom Pán Ježiš jednoznačne svet odmietol slovami: Mt 4:10 Odídi, satane, lebo je napísané: Bohu (* Dt 6, 13), svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť!

Títo kresťania chcú na modlitbách bojovať s diablom o tento svet. Pán Ježiš však tento boj s diablom odmieta. Odmieta mať vplyv nad svetom.

Opät ho pojal diabol na vrch, veľmi vysoký, a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi.

Vtedy mu povedal Ježiš: Odídi, satane, lebo je napísané: Bohu (* Dt 6, 13), svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť! Mt 4:8-10

Pán Ježiš nás vyzýva modliť sa v modlitbe Otče náš, aby prišlo Jeho kráľovstvo k nám do našich životov. Aby sa diala Otcova vôľa v našich životoch na Zemi. Význam tejto modlitby pozornému čitateľovi Biblie určite neunikne smerom k ekumenickému úsiliu zaujať Zem pre kráľa. Smerom získať duchovný vplyv nad Zemou.

Pre akého kráľa chcú títo kresťania zaujať národy a získať duchovný vplyv na Zemi? Je týmto kráľom naozaj Ježiš Kristus? Je toto úsilie ekumenických kresťanov naozaj Božia vôľa? Je úsilie získať národy pre kráľa Božou vôľou pre nás kresťanov?

Pán Ježiš jasne deklaruje, že svet, čiže národy tohto sveta Ho odmietli, odmietajú a budú odmietať aj v čase veľkého súženia. Pán Ježiš sa jasne obracia na jednotlivca a klope na srdce jednotlivca a nie na národy. Nebeský Otec hľadá tých jednotlivcov, ktorí ho budú uctievať v Duchu a v pravde, a nehľadá celé národy.

Európska Konvokácia na stave tohto sveta nič nezmení. Môžete si zaplatiť vstupné a myslieť si, že na Európskej Konvokácii budú vaše modlitby vypočuté. Ak budú modlitby kohokoľvek a kdekoľvek v súlade s Božou vôľou, tak nebeský Otec modliaceho sa  nájde, ak je modlitba v Duchu a v pravde. všadeprítomný Boh takúto modlitbu vypočuje aj doma alebo v malej skupinke, kdekoľvek na Zemi.

Nebeský Otec nehľadá a nepotrebuje ekumenické masové modlitby za tento svet. On je všadeprítomný a myslieť si, že na masovom stretnutí kresťanov je prítomnejší alebo náchyľnejší vypočuť modlitby viac ako modlitby dvoch alebo troch ľudí na akomkoľvek mieste na Zemi je nezmysel.

Ak chce niekto získať niekoho pre Ježiša, nech sa  modlí za svoju rodinu, za svojho suseda, kolegu v práci atď. Žehnať Izraelu môžeme každý deň, aby sme boli tiež požehnaní, kdekoľvek sa nachádzame. 

Ale modliť sa za národy, za duchovný prielom na Zemi napr. v Európe je nezmysel. Abrahám sa modlil za Sodomu a Gomoru, aj Noe sa pravdepodobne modlil za národy pred potopou, ale vidíme, že márne, lebo ľudia nasledovali viac svoje záujmy, ciele a rozkoše ako Boha.

Pán Ježiš nás vyzýva modliť sa za seba, aby sme nevošli do pokušenia. Modliť sa za nepriateľov a za tých čo nás prenasledujú, aby sme neupadli do boja s telom a krvou. Modliť sa, aby sme boli pripravení na jeho príchod a na skúšky viery, ktoré prichádzajú v súžení. Pavol apoštol vyzýva k modlitbám jeden za druhého, za vytrvalosť k hlásaniu evanjelia, za cirkev, za tých, ktorí nad nami tu na Zemi vládnu a pod. Nikde v Písme nie je výzva k modlitbám za národy a za zabratie dedičstva pre kráľa.

Európska Konvokácia je priestor pre falošného Ducha ekumenického demokratického hnutia cirkví pod vplyvom démonského učenia človeka, ktoré reprezentuje pápež alebo učitelia z Béthel Church, Reding, Kalifornia, USA.