Demokracia v cirkvi je hriech.

26.02.2018

Každý človek sa môže na základe svojho osobného rozhodnutia stať kresťanom. Mnohí ľudia sa nazývajú kresťanmi napriek tomu, že sa nimi nestali na základe svojho rozhodnutia, ale na základe kresťanskej výchovy. Takíto vychovaní kresťania žijú svoj kresťanský život demokratickým spôsobom. Sami si vybrali čo sa im z kresťanstva páči a čo nie. Niekomu sa páčia viac morálne hodnoty, inému náboženská kultúra a ďalšiemu sa páči kresťanské umenie. Vychovaní kresťania majú problém s autoritou Biblie. Niečomu z Biblie veria, niečo si z nej prispôsobili a niečo úplne odmietajú a pokladajú to za neoverené mýty a legendy. Tento prístup k Biblii spochybňuje autoritu Boha a preto sú si sami autoritou. Takíto vychovaní kresťania nemajú motiváciu hľadať Božie pravdy a preto nemajú potrebu čítať Bibliu a prijímať ju ako zjavenie od Boha.

Kultúra dnešného kresťanského náboženstva je založená viac na demokratických princípoch ako na autorite Božieho slova a na zjavení od Boha. Preto v kresťanských náboženstvách prevažne existujú služobníci, ktorí boli do svojich funkcií v cirkvi zvolení demokratickým spôsobom alebo ak aj nie, tak autoritatívne ustanovení iným vyššie postavením funkcionárom. V mnohých cirkvách sa takmer o všetkom demokraticky hlasuje. V cirkvi sa potom deje to, čo si odhlasovali jej členovia nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Cieľom demokracie je preniesť zodpovednosť na ľudí. Čiže ak sa zistí, že niečo nie je v cirkvi správne, tak vodca cirkvi sa zbaví zodpovednosti, pretože ľudia si dianie v cirkvi odhlasovali.

S hlasovaním na rôznych úrovniach cirkvi, počnúc hlasovaním o ustanovení pápeža až po hlasovanie o tom, kedy sa treba stretnúť na modlitby alebo kedy treba dať vymaľovať kostol, sa stretneme všade. Demokracia je vláda ľudu a s takouto demokraciou sa stretneme v každej cirkvi. Dnešnú cirkev charakterizuje vláda ľudu a nie Božia vôľa.

Takmer 99 % toho, čo sa deje v cirkvi sa nedeje na základe zjavenia od Boha ale na základe vôle členov cirkvi. Ak aj má niektorý služobník v cirkvi pocit, že má zjavenie pre činnosť alebo napredovanie cirkvi od Boha, tak pre istotu si dá to svoje zjavenie odhlasovať. Je takmer pravidlom, že kresťania odhlasujú svoju činnosť proti Božiemu zjaveniu. Demokracii v cirkvi podľahli aj kresťania, ktorí sa rozhodli byť kresťanmi a plniť Božiu vôľu.

Demokracia priniesla úpadok a neveru do cirkvi. Je to pohodlnejší a rýchlejší spôsob ako tráviť dni a noci na kolenách a hľadať Božiu vôľu. Kresťania bez presvedčenia, že to čo žijú a to čo v cirkvi robia je Božia vôľa, strácajú motiváciu prinášať obete.

V cirkvi chýbajú služobníci, ktorí konajú na základe zjavenia. Služobníci, ktorí konajú na základe vôle ľudu nie sú motiváciou, pretože po istom čase sa ukáže, že ich služba stagnuje pretože stráca nadprirodzenú prítomnosť Boha, ktorý potvrdzuje všetko, čo sa robí v súlade s jeho vôľou. Niekto argumentuje, že už nie je potrebné zjavenie od Boha, pretože nežijeme v čase apoštolov rannej cirkvi a žijeme v čase, keď je zjavenie uzavreté v písomnej forme v kanonických knihách Biblie. Takže od konca prvého storočia prevláda v cirkvi demokratický spôsob riadenia.

Myslím však, že Boh sa v čase nemení. Ak nadprirodzene potvrdzoval služobníkov v minulosti, tak to robí aj v prítomnosti a v budúcnosti. Nové zjavenie od Boha nikdy nie je v rozpore s tým starým zjavením. Takže zjavenie do činnosti a života v cirkvi je vždy v súlade so zjavením, ktoré nájdeme v Biblii. Demokracia nemá miesto tam, kde je zjavenie od Boha. Demokracia v cirkvi generuje neustále opakovanie prvotného hriechu neposlušnosti. Cirkev nemá právo rozhodovať čo je a čo nie je dobré, čo je a čo nie je hriech a čo majú alebo nemajú kresťania robiť a ako majú žiť. Cirkev nemôže ustanoviť svojím členom vôbec nič bez zjavenia Božej vôle. Akékoľvek demokratické hlasovanie v cirkvi je snahou nahradiť Božie ustanovenie a Božie zjavenie. Výsledok takéhoto hlasovania je život v neposlušnosti, v stagnácii a v úplnej strate závislosti na Bohu.

DEMOKRACIA V CIRKVI JE HRIECH!!!